Mga qualifying conditions para sa mga benepisyo sa SSS

  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    32
    Shares

This post has already been read 9 times!

Nitong nakaraang linggo, nabanggit ko na mahalagang alamin at pag-aralan ng ating mga miyembro ang iba’t-ibang programa ng SSS. Kailangang maintindihan ng nakararami na ang pagiging miyembro ng SSS ay hindi lamang nagtatapos sa pagkuha ng Social Security (SS) number at ng Unified Multi-Purpose Identification Card ngunit ito ay panghabang-buhay na proteksyon para sa kanilang mga sarili at pamilya habang sila ay nagtatrabaho. Kaya’t napakahalaga ang regular na pagbabayad ng kanilang mga buwanang kontribusyon dahil katumbas ito ng pitong benepisyo na maaari nilang pakinabangan sa oras ng kanilang pangangailangan.


mpisahan natin sa mga short-term benefits gaya ng Sickness Benefit. May apat na qualifying conditions para makakuha ng benepisyong ito. Una, hindi dapat nakapagtrabaho dahil sa pagkakasakit o natamong pinsala ang miyembro sa loob ng apat na araw. Maaaring ito naman ay home o hospital confinement. Pangalawa, kung employed member, dapat ay nagamit na ang lahat ng kanyang company sick leaves. Pangatlo, nakapagbigay siya ng kaukulang abiso o sickness notification sa kanyang employer sa loob ng 5-10 araw. Kung voluntary, OFW o self-employed naman, ang sickness notification ay dapat naipasa na sa SSS upang agad na mabayaran ng diretso sa miyembro. Panghuli, nakapagbayad siya ng tatlong buwang kontribusyon sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng kanyang pagkakasakit. Halimbawa, si Mel ay nagkasakit at naospital mula Mayo 20 hanggang Mayo 25, 2020. Ang buwan ng Mayo ay nakapaloob sa semestre mula January hanggang June 2020. Ang 12-month period bago nito ay mula January hanggang December 2019. Sa loob ng panahong ito ay dapat may tatlong buwang kontribusyon si Mel para ma-qualify sa nabanggit na benepisyo.

Katulad ng sickness benefit, napakahalagang maipasa ang Maternity Notification Form kung nais makakuha ng Maternity Benefits. Kung employed member, kailangang ipagbigay alam ng isang female member sa kanyang employer ang kanyang pagbubuntis at petsa ng kapanganakan. Kung voluntary, OFW o self-employed naman ang miyembro, maaaring ipasa ang Maternity Notification Form sa pinakamalapit na SSS branch o sa pamamagitan ng SSS Mobile App na maaaring i-download aa Google Play Store. Dapat ay nakapagbayad din siya ng tatlong buwang kontribusyon sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng panganganak. Halimbawa, manganganak si Judy sa August 2020. Ang buwan ng August ay nakapaloob sa semestre ng April hanggang September 2020. Sa loob ng 12 buwan bago and semestre na nabanggit, dapat ay may tatlong buwang kontribusyon si Judy mula April 2019 hanggang March 2020.

Ang Unemployment Benefit naman ay ang pinakabagong benepisyo na nakalaan sa mga employed members na inboluntaryong nawalan o nahiwalay sa trabaho katulad ng ating hinaharap na sitwasyon sa gitna ng kasalukuyang pandemia. Upang makakuha ng benepisyong ito, dapat ay wala pang 60 taong gulang ang miyembro, 50 taon naman kapag underground at surface miners, at 55 taon kapag hinete. Dapat ay nakapagbayad din ng hindi bababa sa 36 buwang kontribusyon ang miyembro, kung saan ang 12 dito ay naibayad sa loob ng 18 buwan bago ang buwan na nawalan siya ng trabaho. Ang sanhi ng pagkakahiwalay sa trabaho ay dahil sa retrenchment, down-sizing, redundancy, pagsasara ng kumpanya dahil sa pagkalugi o kalamidad at iba pang mga kadahilanan na hindi kagustuhan ng miyembro.

Pagdating naman sa Disability Benefit, kinakailangang makabayad ng hindi bababa sa 36 buwanang kontribusyon para makatanggap ng pensyon, 12 buwan dito ay dapat naibayad bago ang semestre ng pagkabalda ng miyembro. Kung isa o hanggang 35 buwan lamang ang naihulog na kontribusyon, lumpsum amount naman ang kanyang matatanggap. Halimbawa, naaksidente sa motor si Ben noong April 5, 2020 at naputulan siya ng kaliwang binti. Kung nakapaghulog siya ng 36 buwang kontribusyon ay makakatanggap siya ng ilang buwan na pensyon sa SSS dahil ang anumang pagkawala ng bahagi ng ating katawan ay may kaukulang bilang ng buwan para dito. Tandaan lamang na kung kwalipikado ang isang miyembro sa Sickness Benefit ay ito muna ang kailangang i-apply dahil may sinusunod na 240 days bago makapag-apply sa ilalim ng Disability Benefit Program.Hinggil naman sa final benefit claims gaya ng Retirement. Para maka-avail ng benepisyong ito, dapat ay nakapagbayad ang miyembro ng 120 buwang kontribusyon bago ang semestre ng pagreretiro. Mahalagang nasunod din ang mga kwalipikasyon sa edad: una, 60 taon ang edad ng aplikante nang magretiro, nahinto na sa pagiging self-employed/ OFW o household helper; pangalawa, kung 65 taon pataas ang aplikante kahit na nagtatrabaho pa o isang self-employed/ OFW o household helper; ikatlo, mga underground o surface mine workers na 55 o 60 taon (technical retirement) at petsa ng pagreretiro ay hindi mas maaga sa April 27, 2016; ika-apat, ang racehorse jockey na 55 years old at ang ang petsa ng pagreretiro ay hindi dapat lalagpas sa May 24, 2016. Kung ang miyembro ay 60 taong gulang at may 120 buwang kontribusyon o higit pa, maaari pa ring magpatuloy sa pagbabayad ng kontribusyon siya hanggat hindi pa nahihiwalay sa trabaho hanggang sa maabutan na niya ang edad na 65 years old na compulsory retirement age para makatanggap pa ng mas mataas na benepisyo.

Talakayin natin ang Funeral at Death Benefit. Isang buwan lamang ang kailangan para ma-qualify sa Funeral benefit. Samantala, kailangang nakapaghulog ang miyembro ng 36 buwang kontribusyon para mag-qualify sa monthly death pension ang naiwang mga legal na benepisyaryo ng miyembro. Kung hindi aabot sa 36 buwan ang naihulog na kontribusyon, may matatanggap pa rin na lumpsum benefit ang benepisyaryo.

Mahalaga rin na maintindihan ng bawat miyembro na ang halaga ng benepisyong matatanggap ay base din sa halaga ng hinuhulog na kontribusyon o sa monthly salary credit (MSC). Kaya’t para makatanggap ng mataas na benepisyo, dapat ay mataas din ang kontribusyong kanyang inihuhulog kada buwan. Malaking bagay din ang regular na paghuhulog ng kontribusyon sa takdang oras upang makasigurong kwalipikado at masulit ang bawat benepisyo at mga pribilehiyo mula sa SSS.

Muli, hangad ko ang kaligtasan nating lahat.

Kung may mga paksang nais kayong pag-usapan o katanungan sa inyong SSS membership, mag-email lamang sa rillortac@sss.gov.ph.


Comments