Ang SSS Disability Benefit Program

  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    38
    Shares

This post has already been read 53 times!

Noong nakaraang lingo ay tinalakay natin ang Sickness Benefit Program na ibinibigay sa mga miyembrong hindi nakapagtrabaho dahil sa kanilang pagkakasakit o natamong pinsala sa katawan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang Disability Benefit o Benepisyo sa Pagkabalda na ipinagkakaloob sa mga miyembro ng SSS na nagtamo ng lubusan (permanent total disability) at di-lubusang pagkabalda (partial permanent disability) at nakaapekto sa normal niyang paggawa o pagtatrabaho. Isa ito sa regular at short-term benefits na ipinapatupad ng SSS.

May dalawang uri ng pagkabalda, ito ay ang lubusan (Permanent Total) at di-lubusan (Permanent Partial). Ano nga ba ang pagkakaiba nito?

Maituturing na Partial Disability kung ang miyembro ay naputulan ng alinmang bahagi ng kanilang katawan tulad ng isang hinlalaki ng kamay o paa, isang hintuturo, isang hinlalato, isang palasingsingan, isang hinliliit, isang kamay, isang braso, isang paa, isang binti, isa o dalawang tainga, pagkawala ng pandinig ng isa o dalawang tainga, paningin o pagkatanggal ng isang mata.Samantala, maituturing naman na Total Disability ang mga kapansanan kung ang miyembro ay nagtamo ng pagkabulag ng kanyang dalawang mata, pagkaputol ng dalawang kamay o dalawang paa, permanente at ganap na pagkaparalisa ng dalawang kamay o dalawang paa, pagkapinsala ng utak na naging sanhi ng pagkasira ng isip at iba pang kaso na itinuturing ng SSS sa ilalim nito.

Kaugnay nito, may dalawang klase rin ng pagtanggap sa ilalim ng benepisyo sa pagkabalda – ito ay ang monthly pension at lump sum. Makatatanggap ng monthly pension ang miyembro kung nakapaghulog siya ng hindi bababa sa 36 buwanang kontribusyon bago ang semestre ng pagkakabalda. Ang halaga ng monthly pension ay batay naman sa halaga ng kontribusyong naibayad at sa tagal at haba ng pagiging miyembro ng SSS o ang tinatawag na Credited Years of Service (CYS).

Lump sum naman ang matatanggap ng miyembro kung hindi umabot sa 36 buwan ang naihulog na kontribusyon. Kung ang katumbas na buwan ng naaprubahang grado ng pagkabalda ay mas mababa sa 12 buwan, lump sum amount din ang matatanggap ng miyembro.

Maliban sa Permanent Total Disability pension na matatanggap ng ating miyembrong nabalda, makatatanggap din ng dependent’s pension ang mga menor-de-edad na lehitimo, hindi lehitimo, pinalehitimong anak o kahit ‘yung mga ipinagbubuntis pa lamang bago o sa mismong petsa ng pagkabalda ng totally disabled na pensyonado. Ang halaga ng dependent’s pension ay katumbas ng 10 porsyento ng buwanang pensyon ng miyembro o P250.00, alinman ang mas mataas rito.
Limang menor de edad na anak lamang mula sa pinakabata ang tatanggap ng dependent’s pension at bibigyan ng prayoridad ng SSS ang mga lehitimo, pinalehitimo, at legal na ampon ng miyembro. Samantala, hindi sakop ang dependent’s pension ang menor de edad na anak ng isang Partial Disability pensioner.Matitigil ang pagtanggap ng dependents’ pension kapag umabot na sa 21 years old ang anak, nag-asawa na, nakapagtrabaho, o namatay. Ngunit, kung ang anak ay walang kakayahang suportahan ang sarili dahil sa pisikal o mental na kapansanan na kanyang nakuha mula pagkabata o simula nang siya ay isinilang, ang dependent’s pension ay ibibigay sa kanya habambuhay.

Bukod sa dependent’s pension, may P500 supplemental allowance pang matatanggap ang mga permanent total disability pensioners. Makatatanggap din sila ng 13th month pension tuwing Disyembre na katumbas ng kanilang regular monthly pension. Ang Partial Disability Pensioners naman ay makatatanggap ng 13th month pension kung ang benepisyo nila sa pagkabalda ay aabot sa 12 buwan.

Naalala ko lamang ang kaso ni Mang Pedrito na nabigyan ng SSS ng Partial Disability pension sa loob ng siyam na buwan. Naitanong niya sa akin noong magkausap kami kung maaari pa raw siyang makapag-avail muli ng Disability Benefit. Sa ilalim ng programang ito, kung may paglala sa kanyang kasulukuyang kondisyon, maaari n’ya muli itong i-apply subalit kung wala ng anumang manipestasyon ng paglala ng kanyang kondisyon, hindi na siya muling makakakuha ng benepisyong ito maliban na lamang kung may iba pa siyang pagkabalda.

====

Sa panahon ngayon na kabi-kabila ang mga sakit o aksidente sa ating paligid, kahit gaano man tayo kaingat, kailangan ay handa tayo sa anumang hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Bilang mga miyembro ng SSS, sigurado na tayo basta’t nahuhulugan ng ating mga employers ang ating mga kontribusyon. Siguraduhin lamang na i-check ito sa pamamagitan ng Text-SSS Facility sa 2600, sa ating My.SSS account o kaya sa SSS Mobile App na maaaring i-download sa pamamagitan ng Google Play.

====

Magpadala lamang ng-email sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan o paglilinaw tungkol sa inyong SSS at tatalakayin natin ito sa aking susunod na mga kolum.


Comments