Ang Employees’ Compensation Program (Part 2)

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

This post has already been read 39 times!

Noong nakaraang lingo tinalakay ko ang Employees’ Compensation (EC) Program. Binanggit ko kung sino ang mga kwalipikado sa ilalim ng programang ito, magkano ang katumbas na halaga ng EC contributions, gayundin ang mga pangyayari o insidenteng pasok na binabayaran sa ilalim ng programang ito, higit lalo ang mga obligasyon ng employers upang makasigurong makakatanggap ng EC benefits ang kanilang empleyado.

Ngayon naman ay pag-usapan natin kung anu-ano ang mga benepisyong matatanggap ng ating mga miyembro sa ilalim ng EC Program.

Dapat nating tandaan na ang pagkabalda o ang kawalan ng kapasidad na magtrabaho ang binabayaran sa ilalim ng EC Program. Kaya’t ang loss of income benefit ang ipinagkakaloob sa isang manggagawa upang punuan ang bahagi ng nawalang kita dahil sa kawalan ng kakayahan nitong magtrabaho.

May tatlong uri ang loss of income benefit: Ang temporary total disability, permanent total disability, at permanent partial disability. Ang temporary total disability benefit ay ibinibigay sa empleyadong pansamantalang huminto sa pagtatrabaho dahil sa pagkapinsala o pagkakasakit na hindi lalagpas sa 120 araw. Ang halaga ng daily income benefit ng miyembro ay 90% ng kanyang average daily salary credit. Samantala, ang permanent total disability benefit ay ipinagkakaloob naman sa miyembrong lubusang nawalan ng kakayahang pisikal o intelektwal at wala ng kakayanang bumalik sa normal na paggawa o pagtatrabaho. Halimbawa nito ay ang ganap na pagkabulag ng dalawang mata, pagkaputol ng dalawang kamay o dalawang paa, permanente at ganap na pagkaparalisa ng dalawang kamay o dalawang paa, pagkapinsala ng utak na naging sanhi ng pagkasira ng isip, at iba pang kaso na itinuturing ng SSS na permanent total disability at aprubado din ng Employees’ Compensation Commission (ECC).

Ang permanent partial disability benefit naman ay ibinibigay sa empleyadong naputulan ng bahagi ng kanilang katawan at iba pang mga kaso na maaaring tanggapin ng ECC.

Maliban sa cash benefit, nagbibigay din ng benepisyong medikal sa ilalim ng EC. Ito ay reimbursement sa mga ginastos ng miyembro gaya ng gamot, operasyon, hospital at medical expenses, appliances at supplies. Subalit, ang serbisyong medikal ay limitado lamang sa ward ng ospital na akreditado ng Department of Health (DOH).

Isa pang benepisyo sa ilalim ng EC ay ang Carer’s Allowance. Ito ay ibinibigay sa isang empleyadong nagkaroon ng permanent partial o permanent total disability dahil sa work-related contingency.

Mayroon ding rehabilitation services na kung saan ang empleyadong PWRD o persons with work-related disability na may aprubadong EC Temporary Total Disability, EC Permanent Total Disabiltiy, at EC Permanent Partial Disability ay kwalipikadong makatanggap ng benepisyo at serbisyo sa ilalim ng Katulong at Gabay sa Mangagagwang may Kapansanan o KaGabay. Sa ilalim ng KaGabay, ang mga empleyado ay makatatanggap ng Physical Restoration, Skills Training for Re-employment at Entrepreneurship Training. Libre ito sa lahat ng mga kwalipikadong PWRDs. Ang programang ito ay pinamamahalaan din ng Employees’ Compensation Commission (ECC).

Mayroon ding ipinagkakaloob na Funeral at EC Death Benefit sa mga benepisyaryo ng empleyadong namatay dahil sa work-related contingency. Iba pa rin ito sa Funeral at Death Benefits na ibinibigay ng SSS sa ilalim ng Social Security Program. Kahalintulad sa SSS, ang primary beneficiaries ng namatay na miyembro ay makakatanggap ng buwanang pensyon, kasama ang 10 porsyento ng buwanang pensyon para sa bawat minor dependent nito. Ngunit sa EC guidelines, kung walang primary beneficiaries, ang secondary beneficiaries ang pagkakalooban ng buwanang pensyon na hindi hihigit sa 60 buwan alinsunod sa 5-year guaranteed pension. Simula naman noong August 2017, ang pagpapalibing ng namatay na miyembro ay ibinibigay sa sinumang gumastos nito na nagkakahalaga ng P30,000.00.

====

Sa susunod na column, atin namang tatalakayin ang Option to Sell Shares Program. Napapanahon ito lalo na sa mga miyembrong may mga pagkakautang sa kanilang Stock Investments Loan Program at Privatization Fund Loan noong mga 1990s. Abangan!

====

Magpadala po kayo ng-email sa rillortac@sss.gov.ph kung kayo ay may katanungan o paglilinaw tungkol sa inyong SSS.

Comments